Προσωπικά δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας γνωστοποιείτε μέσω της εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται από αυτό μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών. Σε καμία άλλη περίπτωση, εξαιρουμένης βέβαια της ζήτησης πληροφοριών από δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα δεδομένα αυτά δεν πωλούνται ή προωθούνται σε οποιοδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας μας το κατάστημα μας δε διαθέτει καμία βάση με στοιχεία των πιστωτικών καρτών και έτσι τα ευαίσθητα στοιχεία της κάρτας σας δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ σε εμάς.

Κατά την παραλαβή προϊόντων που έχουν αγοραστεί με πιστωτική κάρτα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραλαβή να γίνει από τον κάτοχο της κάρτας, ο οποίος κατά την παραλαβή θα έχει μαζί του την πιστωτική του κάρτα και την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του electrozone.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).

Main Menu

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.